Lorica sv. Patrika

Povstávám dnes  skrze mohutnou sílu, skrze vzývání Trojice, skrze víru v trojitost, skrze vyznání jedinosti Stvořitele. Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest, skrze jeho ukřižování i pohřbení, skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení, skrze jeho návrat při posledním soudu. 

Povstávám dnes skrze lásku cherubínů, poslušnost andělů, podrobenost archandělů, naději na odplatu při zmrtvýchvstání. Skrze modlitby patriarchů, skrze věštby proroků, skrze víru vyznavačů, skrze nevinnost svatých panen, skrze skutky spravedlivých. 

Povstávám dnes skrze nebesa, světlo slunce, lesk měsíce, zář ohně, pádění blesku, svist větru, hlubokost moře, pevnost země, tvrdost skal. 

Povstávám dnes skrze Boha, jenž mě rač řídit. Boží sílo, udržuj mě, Boží moudrosti, veď mě, Boží oko, hleď za mne, Boží ucho, slyš mě, Boží slovo, mluv za mne, Boží ruko, chraň mě, Boží cesto, prostírej se přede mnou, Boží štíte, zastiňuj mě, Boží vojsko, chraň mě před ďábelskými léčkami, před pokušením hříchu, před tělesnými svody, před každým, kdo mi strojí úklady, ať blízko či daleko, ať sám či v davu. 

Vzývám dnes všechny ony mocnosti na ochranu před těmito zly, před každou ukrutnou a nelítostnou mocí, jež mi ohrožuje tělo i duši, před zaklínáním falešných proroků, před tíživými zákony pohanů, před falešnými zákony bludařů, před uměním modloslužebníků, před zaříkáním žen a kovářů a druidů, přede vší vědou, jež hubí lidské tělo i duši.  

Kriste, ochraňuj mě dnes před jedem, před ohněm, před vodou, před ranami, aby se mi dostalo štědré odplaty. 

Kristus buď se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou, Kristus buď ve mně, Kristus pode mnou, Kristus nade mnou. Kristus mi buď po pravici, Kristus po levici, Kristus buď, kde léhám, Kristus, kde sedím, Kris­tus, kde povstávám. Kristus buď v srdci každého, kdo si na mne vzpo­mene, Kristus buď v ústech každého, kdo o mně pro­mluví, Kristus buď v každém oku, jež mě uvidí, Kristus buď v každém uchu, jež mě uslyší. 

Povstávám dnes skrze mohutnou sílu, skrze vzývání Trojice, skrze víru v trojitost, skrze vyznání jedinosti Stvořitele.

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto