poděkování po svatém přijímání

Věřím, Bože, ale ať věřím pevněji. Doufám, ale ať doufám odevzdaněji. Miluji, ale ať miluji vroucněji. Lituji, ale ať lituji opravdověji. Klaním se Ti jako původci a počátku všeho. Toužím po Tobě jako po posledním cíli. Chválím Tě jako stálého dobrodince. Vzývám Tě jako milostivého ochránce. Veď mě svou moudrostí, udržuj spravedlností, utěšuj laskavostí a ochraňuj svou mocí. Předkládám Ti, Bože: Své myšlení, chci přemýšlet o Tobě. Své mluvení, chci rozmlouvat o Tobě. Své jednání, chci jednat podle Tvé vůle. Své utrpení, chci je snášet pro Tebe. Chci to, co chceš Ty. Chci to proto, že to chceš Ty. Chci to tak, jak to chceš Ty. Chci to tak dlouho, dokud to chceš Ty. Prosím Tě, Bože: osvěť můj rozum, rozněť mou vůli, očisť mé srdce a posvěť mou duši. Ať oplakávám minulé hříchy, přemáhám budoucí pokušení, napravuji hříšné náklonnosti a získávám potřebné ctnosti. Nauč mě, Bože: milovat Tebe, nemilovat sebe, horlivě sloužit bliž nímu a nesloužit marnostem světa. Ať se snažím poslouchat představené, přicházet na pomoc podřízeným, sta- rat se o přátele a odpouštět nepřátelům. Ať přemáhám poživačnost zdrženlivostí, lakotu štědrostí, hněv mírností a vlažnost horlivostí. Ať jsem rozvážný, když se mám rozhodovat. Ať jsem stálý, když mi hrozí nebezpečí. Ať jsem trpělivý, když musím snášet protivenství. Ať jsem pokorný, když se mi všechno daří. Ať jsem při modlitbě soustředěný, v jídle i pití střídmý, v plnění povinností horlivý a v předsevzetích vytrvalý. Ať se snažím o vnitřní nevinnost, o skromné vystupování, o příkladné chování a o spořádaný život. Ať se neustále snažím ovládat svou povahu, prospívat v milosti, zachovávat přikázání a směřovat ke spáse. Ať se od Tebe učím: Jak pomíjivé je to, co je pozemské. Jak veliké je to, co je božské. Jak krátké je to, co je časné. Jak trvalé je to, co je věčné. Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt. Ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu. Ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Připisováno papeži Klementu XI.)

Nejsvětější Panno a Matko, přijal jsme Tvého milovaného Syna. Tys ho počala ve svém neposkvrněném lůně. Tys ho porodila, živila a radostně objímala ve svém náručí. Prosím tě tedy, milá Matko, vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost, abych Tvému Synu od nynějška věrněji sloužil a také vytrvalost až do konce, abych Jej mohl s tebou chválit po všechny věků. Amen.

(Modlitba k Panně Marii)

Obrázky

Ilustrační foto

Ilustrační foto